Key Votes

H Amdt 946 - Medicaid Funded Abortions Amendment - Key Vote